TRƯỜNG MG TÂN BÌNH DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG COVID19

Chuẩn bị cho công tác đón trẻ trở lại trường sau dịch, ngày 9/2/2022 trường MG Tân Bình thực hiện diễn tập tình huống khi có sự cố covid-19

z3177157249610_ecda6570bd31716d912ffc86fbff19e8 z3177157252955_51418aa93a409bcbc40af3eb664f21ec

z3177157246423_eab8c5725074686cbc909eb89e1393f2

z3177157233028_60e7b30982980cb1185c8391bc27b840 z3177157213213_b666c8d6aa375b42f1b656e08b9b931e

z3177157217787_b2583139d40cd932519ba1389d31f409 z3177157200924_a9c5328d98256217a3a92845138d6648 z3177157230303_a91e4f94d64d8497cefc6908282159d4

z3177157195604_e09df0e8d6b6c32c49a41a71e1e0d717 z3177157194602_0185c5a2484b9981295dd3bed77a5aa1